ਕੈਮੀਕਲ ਡੱਡੂ

ਕੈਮੀਕਲ ਫਰੌਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ChemicalFrog ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ T&C ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ

ChemicalFrog ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਐਜੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ, GC/MS ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ, ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਰੀਸੈਪਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਸੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ChemicalFrog ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਡਿਸਕਲੀਮਰ

ChemicalFrog ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ChemicalFrog ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:

 1. ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਕੈਮੀਕਲ ਫਰੌਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੌਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖਰੀਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 4. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 5. ਇਹ ਸਾਈਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
 6. ਕੈਮੀਕਲਫ੍ਰੌਗ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
 7. ChemicalFrog ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ChemicalFrog ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ, ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 8. ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੌਗ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 9. ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਐਜੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ, GC/MS ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ, ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਰੀਸੈਪਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਸੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ।
 10. ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ChemicalFrog ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਫ੍ਰੌਗ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 11. ਤੁਸੀਂ ChemicalFrog ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ।
 12. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
 13. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ।
 14. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 15. ਸਾਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ at ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ.

ChemicalFrog ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਕੈਮੀਕਲਫ੍ਰੌਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

Translate
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!

ਛੋਟਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!