Termat dhe Kushtet e ChemicalFrog

Duke bërë një porosi me ChemicalFrog, ju pranoni automatikisht Termat dhe Kushtet e përshkruara këtu. Duhet ta lexoni me kujdes këtë informacion përpara se të bëni ndonjë blerje. Termat dhe Kushtet me të cilat pranoni janë si më poshtë:

Kufizimet e moshës

Ju duhet të konfirmoni se jeni personi i përshkruar në Emrin dhe Adresën e Transportit dhe se jeni 18 vjeç ose më i vjetër. Ju merrni përsipër të mos i rishisni apo furnizoni këto produkte kujtdo që besoni se mund të jetë më pak se 18 vjeç.

Dhënia e informacionit të rremë në lidhje me këtë mund të përbëjë një shkelje dhe cenon rëndë të drejtat tuaja sipas këtyre T&C. Përveç kësaj, ne rezervojmë të drejtën të anulojmë çdo porosi që ne besojmë se janë në kundërshtim me këto kushte.

Mallrat dhe Produktet

Duke bërë një blerje të një malli, produkti ose shërbimi nga ChemicalFrog, ju pranoni që këto blerje të përdoren vetëm për qëllime kërkimore. Këto përfshijnë përdorime të tilla si testimi primar i reagentëve, referenca GC/MS, analizat e lidhjes së receptorëve in vitro dhe qëllime të ngjashme ose të ngjashme. Përveç kësaj, ju pranoni ta kryeni këtë hulumtim vetëm në objekte të pajisura siç duhet, të cilat kanë procedurat dhe pajisjet e duhura të sigurisë.

Ju pranoni të ndërmerrni një vlerësim të plotë të rrezikut të çdo produkti të shitur nga ChemicalFrog dhe të vlerësoni përdorimin tuaj të synuar në një mënyrë të ngjashme. Ju pranoni të mos ndërmerrni ose të lejoni që të ndërmerren veprime që mund të kenë një rrezik në rritje të dëmtimit ose dëmtimit të ndonjë personi, personi ose pasurie.

Diskriminues

Duke hyrë në faqen e internetit të ChemicalFrog ose duke blerë mallra ose shërbime nga ChemicalFrog, ju pranoni kushtet e mëposhtme:

 1. Kjo faqe mund të aksesohet vetëm nga persona që janë 18 vjeç ose më të vjetër.
 2. ChemicalFrog nuk u krijua me qëllim, ose e mbështet në ndonjë mënyrë, përdorimin e kimikateve të paligjshme ose përdorimin e kimikateve në mënyra të paligjshme.
 3. ChemicalFrog nuk është në asnjë mënyrë përgjegjës për veprimet e personave që mund të kenë blerë kimikate nga kjo faqe interneti, ose që mund të kenë në posedim kimikate me burim nga kjo faqe interneti.
 4. Çdo informacion i ofruar nga kjo faqe interneti përfshihet për qëllime të kërkimit arsimor, shkencor ose historik dhe ofrohet në një nivel thjesht informal.
 5. Kjo faqe nuk pranon nxitjen ose promovimin e përdorimit të substancave të paligjshme ose përdorimin e paligjshëm të substancave të kontrolluara ose të tjera.
 6. ChemicalFrog këmbëngul se është përgjegjësia juaj të siguroheni që të gjitha produktet që porositni të jenë të ligjshme, të lejuara dhe të autorizuara për import dhe përdorim në vendin tuaj të banimit ose të marrjes. Çdo informacion ligjshmërie ose politikash i dhënë në këtë faqe duhet të konsiderohet joformal dhe nuk duhet të mbështetet ligjërisht. Nuk përbën këshillë në asnjë mënyrë.
 7. Të gjithë klientët e ChemicalFrog marrin përsipër të hulumtojnë, njohin dhe kuptojnë ligjet dhe politikat e vendit të tyre, shtetit dhe lokalitetit të vendbanimit dhe marrjen e porosisë përpara se të bëjnë çdo lloj blerjeje nga ChemicalFrog.
 8. ChemicalFrog nuk mban asnjë përgjegjësi për klientët që shkelin ligjet e juridiksionit të tyre, me vetëdije ose pa vetëdije.
 9. Të gjitha produktet dhe shërbimet vihen në dispozicion vetëm për qëllime kërkimi si p.sh. testimi i reagentëve primar, referenca GC/MS, analizat e lidhjes së receptorëve in vitro dhe qëllime të ngjashme ose të ngjashme.
 10. Duke hyrë në këtë faqe, duke bërë një blerje nga ChemicalFrog ose duke ndërvepruar me kompaninë në ndonjë mënyrë tjetër, ju pranoni të dëmshpërbleni plotësisht ChemicalFrog kundër ndjekjes penale. Për më tepër, ju pranoni përgjegjësinë e plotë ligjore si importues i këtyre mallrave ose produkteve.
 11. Ju pranoni të ndërmerrni një vlerësim të plotë të rrezikut të çdo produkti të shitur nga ChemicalFrog dhe të vlerësoni përdorimin tuaj të synuar në një mënyrë të ngjashme.
 12. Ju pranoni të mos ndërmerrni ose të lejoni që të ndërmerren veprime që mund të kenë një rrezik në rritje të dëmtimit ose dëmtimit të ndonjë personi, personi ose pasurie.
 13. Ju pranoni ta kryeni këtë hulumtim vetëm në ambiente të pajisura siç duhet, të cilat kanë procedura dhe pajisje të duhura dhe të mjaftueshme të sigurisë.
 14. Ju pranoni dhe deklaroni se jeni ose student i kimisë ose parimi ose përfaqësuesi i një institucioni ose institucioni kërkimor ose kimi. Ju e kuptoni që ne nuk ofrojmë individë ose organizata që nuk i përshtaten atyre përshkrimeve.
 15. të gjithë informacioni i listuar duke përfshirë çmimet është subjekt ndryshimi at çdo kohë, Në tonë diskrecioni, dhe pa njoftim.

ChemicalFrog rezervon të drejtën të ndryshojë një ose të gjitha këto Kushte dhe Kushte në çdo kohë, pa njoftim për ju ose për ndonjë klient ose subjekt tjetër. Duke bërë një formular porosie ChemicalFrog, ju pranoni të gjitha këto Kushte dhe Kushte dhe pranoni përgjegjësinë e plotë për çdo shkelje ose shkelje të tyre nga ju, organizata juaj, punonjësit ose klientët tuaj